אתרי קורסים

ח"סשת םידומילה תנשל

English version
"JAVA תונכת" 55419 קרב תירונ ר"ד
"C++ תונכת" 55525  
'' (JAVA) יסיסב תונכת סרוק '' 76600  
ןותבש רנפה ריאי
"(EXCEL) םיבשחמ ורקימל אובמ" 48079 ינענכ יעור
"(ACCESS) 54299  
"(EXCEL+SPSS)  בשחמב שומיש" 56310  
"םיגולויבל הווא'ג" 76622
"םיגולויבל MATLAB ב יטמתמ תונכת" 76623
"  MATLAB ב שומיש " 76625
'' תוחקורב בשחמ ימושיי '' 76680
"EXCEL  ל VBA" 54255 אנהכ-בוישומ הלה
"(EXCEL+STATA) םיבשחמ ורקימל אובמ" 57131  
'' (JAVA) יסיסב תונכת סרוק '' 76600  
"(EXCEL+SPSS) הימיכב םינותנ דוביע" 76643  
'' תוחקורב בשחמ ימושיי '' 76680  
"(ACCESS) בשחמה ישומיש תרכה" 08411 וזמ הגלוא
"(SPSS +EXCEL) רקחמב בשחמה שומיש" 51108
"JAVA תונכת" 55419
"(EXCEL+STATA) םיבשחמ ורקימל אובמ" 57131
"(EXCEL) םיבשחמ ורקימל אובמ" 48079 סק'צ'צ ןימינב ר"ד
"(SPSS +EXCEL) רקחמב בשחמה שומיש" 51108
"(ACCESS)" 54299
"(EXCEL+STATA) םיבשחמ ורקימל אובמ" 57131  

" C++ תפשב תונכתל אובמ" 76635  
הנשה תדמלמ אל ןמפוק הליה

 "היצינגוקה יעדמל םימצע החנומ תונכת"

06126 רגניזלש הירא ר"ד

 "היצינגוקה יעדמל יטמתמ תונכת"

06127  
"(EXCEL+SPSS)  בשחמב שומיש" 56310
"(EXCEL+SPSS)  בשחמב שומיש" 58300
"  'ב JAVA " 76616  
"םיגולויבל הווא'ג" 76622  
"םיגולויבל MATLAB ב יטמתמ תונכת" 76623  
"  MATLAB ב שומיש " 76625  06/12/2007 :ןורחא ןוכדע

תורומש תויוכזה לכ ©