08411 'סמ סרוק


"(ACCESS) בשחמה ישומיש תרכה"
חורה יעדמ


 םינותנ  ידסמ תריצי דומיל 
תוחוד ,םיספט ,תואלבטב שומשו הריצי. ססקא תנכות תועצמאב  
תולועפ .ןילמוג ירשק תריצי. םינוש םיגוסמ תותליאש .תותליאשו
.ןילמוג ירשקב תורושק תואלבט לע םיבושיחוז"נ 2


ז"נ 2 

תורומש תויוכזה לכ ©